Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy Photo4B dostępny pod adresem www.photo4b.pl jest prowadzony przez firmę:

  Photo4B Grzegorz Bryła
  ul. Pogodna 1
  42-290 Blachownia

  zarejestrowaną przez burmistrza miasta i gminy Blachownia,
  NIP: 573-180-98-07, REGON: 240477555, nr wpisu do ewidencji: 3418

  dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 2. Sposoby porozumiewania się ze Sprzedającym:

  • e-mail: sklep@photo4b.pl
  • tel: 888-333-112
  • adres zwrotny:
   Photo4B Grzegorz Bryła
   ul. Czecha 19A lok. 23
   42-224 Częstochowa


 3. Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ze Sprzedającym na zakup towaru lub usługi, dalej nazywana „Klientem”.

 4. Konsumentem (wg. art. 22 KC) jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. W przypadku gdy osoba fizyczna dokonuje z przedsiębiorcą czynność prawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i nie mającą charakteru zawodowego dla tej osoby, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, stosuje się przepisy niniejszego regulaminu dotyczące odpowiednio Konsumenta.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

 7. Zawarcie umowy następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta, które dokonuje się w momencie kliknięcia przycisku z oznaczeniem „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 8. W przypadku gdy Klient wybrał opcję zamówienia z przedpłatą realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przedpłaty. W przypadku gdy Klient wybrał opcję wysyłania towaru za pobraniem realizacja następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 9. Na dokonanie przedpłaty Klient ma 14 dni od złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty sposobem wybranym przy zakupie towaru, chyba że zmienił sposób zapłaty po porozumieniu się ze Sprzedającym.

 10. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 11. Zamówienie nieopłacone w wyznaczonym terminie lub zamówienie z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi zostaje automatycznie anulowane.

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu zapłacenia całkowitej ceny przez Klienta.

 13. Nieodebranie przesyłki z zakupionym towarem nie rozwiązuje umowy kupna-sprzedaży.

 14. Po zwrocie przesyłki do sklepu, Sprzedający wzywa Klienta do osobistego odbioru towaru i zapłaty kosztów przesyłki zwrotnej w terminie 5 dni.
  Klient ma prawo wystąpić do Sprzedającego z wnioskiem o ponowne wysłanie towaru, przedkładając jednocześnie dowód zapłaty kosztów przesyłki zwrotnej i ponownej do Klienta.

 15. W razie braku kontaktu z Klientem w ciągu 14 dni od zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.

 16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady (art.556-576).

 17. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 18. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 19. W przypadku gdy Klient stwierdził wadę, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań powinien odesłać na adres zwrotny Sprzedającego.

 20. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 21. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 22. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 23. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają:
  • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • inne - patrz art. 38 ustawy.

 24. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 25. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego (dane kontaktowe patrz pkt. 2) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 26. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (patrz pkt. 39), jednak nie jest to obowiązkowe.

 27. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysłgującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 28. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym przekazał Sprzedającemu informację o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

 29. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający nie ma jednak obowiązku zwrócenia dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Sprzedający zwraca płatności o których mowa powyżej niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 30. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 31. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 32. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 33. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 34. Podczas korzystania ze strony sklepu internetowego automatycznie zapisywane są dane w plikach cookies. Dane te mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 35. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 36. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

 37. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.photo4b.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 39. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Adresat: Photo4B Grzegorz Bryła, ul. Czecha 19A lok. 23, 42-224 Częstochowa, e-mail: sklep@photo4b.pl, tel: 888-333-112.

  Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Data zawarcia umowy/odbioru rzeczy* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Podpis konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  * Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądane

Najczęściej oglądane

W Photo4B znajdziesz filtry fotograficzne do prawie każdego obiektywu, w tym nakręcane, prostokątne, magnetyczne czy nawet unikatowe filtry przed matrycę aparatu.

Sprawdź także naszą ofertę statywów i licznych akcesoriów czyszczących.